PAKALPOJUMA CROWD LINKS SNIEGŠANAS LĪGUMS-OFERTE (turpmāk– Līgums vai Oferte)

 

Šis dokuments ir publiska oficiāla uzņēmuma GREEN ADVANCE LLC Oferte un satur visus būtiskos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Piekrītot zemāk izklāstītajiem noteikumiem un samaksājot par pakalpojumiem, jebkura juridiska vai fiziska persona, kas akceptē Oferti, kļūst par "Pasūtītāju" (kopā sauktas Puses). Ofertes akceptēšana ir pielīdzināma līguma noslēgšanai uz Ofertē norādītajiem nosacījumiem. Saistībā ar iepriekš minēto uzmanīgi izlasiet zemāk esošo tekstu un nepiekrišanas kādam Ofertes punktam gadījumā GREEN ADVANCE LLC aicina atteikties no pakalpojumu izmantošanas.

 

JĒDZIENI UN DEFINĪCIJAS

Pakalpojums Crowd Links (turpmāk – Pakalpojums) ir aparatūras un programmatūras komplekss, kas ir datorprogrammu kopums, kam ir vienots interfeiss, kas ļauj automatizēt reklāmas un informatīvo materiālu pasūtīšanas un izvietošanas darbu internetā.

Informācijas, reklāmas materiālu izvietošanas pakalpojumi ir Izpildītāja sniegtie pakalpojumi Pasūtītāja reklāmas un informatīvo materiālu tehniskai izvietošanai dažādos interneta resursos.

Pasūtītājs ir jebkura tiesībspējīga fiziska, juridiska persona vai individuālais uzņēmējs, kas ir pieņēmis šīs Ofertes noteikumus (akceptējis Oferti).

Reklāmas kampaņa ir Izpildītāja pasūtīts pakalpojumu komplekts reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanai Pakalpojuma tarifu ietvaros.

 

1. OFERTES PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam pakalpojumus informācijas, reklāmas materiālu izvietošanai, izmantojot Pakalpojumu, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un šīs Ofertes noteikumiem. 

1.2. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu saskaņā ar šo Līgumu atbilstoši šīs Ofertes 4. sadaļā noteiktajam. 

1.3. Puses par būtisku šī Līguma nosacījumu atzīst nosacījumu, ka Pasūtītājs, aizpildot reklāmas kampaņas pieteikuma veidlapu, sniedz patiesu informāciju. 

1.4. Šī Oferte stājas spēkā tikai tad, ja Pasūtītājs piekrīt tās noteikumiem, t.i. akceptē Līgumu.

1.5. Šīs Ofertes akceptēšana Līguma noslēgšanai ir Pasūtītāja naudas līdzekļu iemaksa Izpildītāja kontā saskaņā ar šīs Ofertes noteikumiem.

 

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītājam ir pienākums:

2.1.1. Sniegt pakalpojumus reklāmas, informatīvo materiālu izvietošanai, ja Pasūtītājs ievēro pakalpojumu apmaksas kārtību saskaņā ar šī Līguma 4. sadaļu un Pasūtītājs apstiprina visus starpposma pārskatus, ko pakalpojumu iesniegšanas laikā iesniedz Izpildītājs.

2.1.2. Vienojoties ar Pasūtītāju par starpposmu pārskatu nepieciešamību, iesniegt tos apstiprināšanai Pasūtītājam. Šajos pārskatos ietilpst:

- reklāmā izmantoto atslēgvārdu saraksti;

- reklāmā izmantoto negatīvo atslēgvārdu saraksti;

- reklāmā izmantoto sludinājumu teksti. 

2.1.3. Sniegt pakalpojumus reklāmas, informatīvo materiālu izvietošanai 30 darba dienu laikā no pakalpojumu apmaksas dienas un visas nepieciešamās Pasūtītāja informācijas iesniegšanas.

2.2. Izpildītajam ir tiesības:

2.2.1. Atteikties sniegt Pasūtītājam pakalpojumus, ja šī sniegšana nav iespējama tehnisku vai citu dabisku iemeslu dēļ, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs ir sniedzis nepietiekamus vai nepareizus datus, kas nepieciešami šī Līguma saistību izpildei.

2.2.3. Atteikties sniegt pakalpojumus Pasūtītājam citu ar Izpildītāja uzņēmuma iekšējo politiku saistītu iemeslu dēļ.

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītājs apņemas:

3.1.1. Pirms Līguma akceptēšanas rūpīgi izlasīt visus tā noteikumus, kā arī Pakalpojuma lietošanas noteikumus, kas norādīti mājaslapā crowdlinks.io. Līguma darbības laikā patstāvīgi sekot šī Līguma grozījumiem, ko Izpildītājs ievietojis Pakalpojuma mājaslapā.

3.1.2. Savlaicīgi nodrošināt Izpildītājam informāciju, reklāmas materiālus, kas nepieciešami šī Līguma saistību izpildei.

3.1.3. Patstāvīgi noteikt un informēt Izpildītāju par Pasūtītāja mājaslapas adresi, atslēgvārdu sarakstu, citus nosacījumus, kas nepieciešami Izpildītājam, lai izpildītu saistības saskaņā ar šo Līgumu. 

3.1.4. Savlaicīgi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, veikt pakalpojumu apmaksu.

3.1.5. Saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem atrisināt visus strīdus un izšķirt visas trešo personu pretenzijas un prasības, pilnvaroto uzraudzības iestāžu norādījumus un prasības, ko Izpildītājs saņēmis saistībā ar reklāmas vai informatīvo materiālu izvietošanu, demonstrēšanu, citādu izmantošanu (t.sk. intelektuālās darbības rezultātus), ja iepriekš minētā izmantošana ir saistīta ar šo Līgumu, un papildus atlīdzināt visus zaudējumus un izdevumus, kas Izpildītājam radušies saistībā ar šādām prasībām.

3.2. Pasūtītājam ir tiesības:

3.2.1. Pārbaudīt šī Līguma izpildi, netraucējot Izpildītāja darbību, nosūtot pieprasījumus Pakalpojuma tehniskā atbalsta nodaļai.

3.2.3. Izmantojiet citas šajā Līgumā tieši paredzētās tiesības.

 

4. PAKALPOJUMU IZMAKSAS, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN DARBU PIEŅEMŠANA-NODOŠANA 

4.1. Pakalpojumu izmaksas saskaņā ar šo Līgumu nosaka Izpildītāja noteiktie tarifi, kas ievietoti mājaslapā crowdlinks.io.

4.2. Samaksa par Pakalpojumā paziņoto reklāmas kampaņas apmaksu tiek veikta ar avansa maksājumu 100% (simts procenti) apmērā. Pakalpojumu apmaksas brīdis ir šī Līguma-Ofertes noteikumu pieņemšanas brīdis. 

4.3. Izpildītāja Pakalpojumu reklāmas, informatīvo materiālu izvietošanai izmaksas ir fiksētas uz visu reklāmas kampaņas laiku un grozāmas vienpusēji.

4.4. Pakalpojumu apmaksa tiek veikta, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto maksājuma rēķinu, norēķinoties  ar bankas starpniecību vai pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtu e-rēķinu, norēķinoties ar bankas karti.

4.5. Izpildītāja bankas rekvizītu izmaiņu gadījumā no brīža, kad Pasūtītājs ir informēts par jaunajiem rekvizītiem un/vai kad tie tiek publicēti Pakalpojumā, Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par viņa veikto maksājumu pareizību. Pasūtītāja apmaksas veikšana, izmantojot vecos rekvizītus nav uzskatāma par piemērotu, un Pasūtītājs nav tiesīgs celt Izpildītājam mantiskas prasības saistībā ar šiem maksājumiem.

4.6. Pabeidzot pakalpojumu sniegšanu, Izpildītājs, izmantojot Pasūtītāja personīgo kontu, sniedz viņam pārskatu par sniegto pakalpojumu rezultātiem.

4.7. Izmaiņas Pakalpojuma tarifos Izpildītājs veic, neinformējot Pasūtītājus papildus, bet publicējot aktualizētos tarifus mājaslapā crowdlinks.io. Jaunie tarifi stājas spēkā no to publicēšanas brīža un attiecas uz visiem Pakalpojuma pakalpojumiem, savukārt jaunie tarifi neattiecas uz pakalpojumiem, par kuriem Pasūtītājs ir samaksājis pirms izmaiņu izdarīšanas. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

5.1. Pasūtītājs un Izpildītājs ir atbildīgi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2. Izpildītājs nekādā gadījumā nav atbildīgs saskaņā ar Līgumu par:

- jebkuru darbību/bezdarbību, kas ir tiešs vai netiešs Pasūtītāja darbības/bezdarbības rezultāts;

- jebkādiem Pasūtītāja un/vai trešo personu netiešajiem zaudējumiem un/vai negūto peļņu, neatkarīgi no tā, vai Izpildītājs varēja paredzēt šādu zaudējumu iespējamību vai nē;

- Pasūtītāja izvēlēto norēķinu par Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem veida izmantošanu (izmantošanas neiespējamību) un jebkādām izmantošanas (izmantošanas neiespējamības) sekām, kā arī informācijas nosūtīšanas/saņemšanas līdzekļu un/vai veidu izmantošanu un/vai izmantošanas neiespējamību no Pasūtītāja un/vai trešo personu puses. 

5.3. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par reklāmas jomu regulējošo tiesību aktu prasību pārkāpumiem, autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kā arī par izvietotās informācijas, reklāmas materiālu saturu un formu.  Visas mantiskās prasības, kas saistītas ar augstākminētajiem pārkāpumiem, Prasītājam ir jārisina saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

5.4. Kopējā Izpildītāja atbildība saskaņā ar šo Līgumu par jebkuru prasību saistībā ar šo Līgumu nepārsniedz naudas summu, ko Pasūtītājs samaksājis Izpildītājam.

 

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Visus iespējamos strīdus, kas izriet no Līguma vai saistībā ar tā izpildi, Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. 

6.2. Puses nosaka, ka visas iespējamās prasības, kas izriet no Līguma, atbildētājai Pusei ir jāizskata un jāatrisina trīsdesmit dienu laikā no saņemšanas dienas.

6.3. Ja pārrunu rezultātā Puses nepanāk kompromisu, strīds ir izskatāms Latvijas Republikas Rīgas pilsētas šķīrējtiesā.

 

7. FORCE MAJEURE

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ar nepārvaramas varas apstākļiem (force majeure) tiek saprasti tādi apstākļi (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, tiesību aktu esamība vai neesamība, kari, terora akti u.c.), kas iestājušies pēc Līguma noslēgšanas neparedzētu un Pusēm nenovēršamu ārkārtas notikumu rezultātā, kas tieši ietekmē tā darbību. Apstākļi tiek kvalificēti kā nepārvarami, Pusēm vienojoties vai šķīrējtiesas ceļā. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā šajā Līgumā noteiktie termiņi tiek proporcionāli pagarināti par šo apstākļu un to seku pastāvēšanas laiku.

7.2. Pusei, kurai saistību izpildes neiespējamība radusies nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no to iestāšanās brīža, paziņot otrai Pusei par šo apstākļu, kas kavē Līguma saistību izpildi, sākumu un beigām. Nesavlaicīga paziņošana par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos liedz Pusei tiesības uz tiem atsaukties nākotnē. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šī Līguma izpildes kavējums ir ilgāks par sešiem mēnešiem, katrai no Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot otrai Pusei ar to saistītos izdevumus un (vai) zaudējumus.

 

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Šis Līgums tiks uzskatīts par noslēgtu, Pasūtītājam akceptējot Oferti saskaņā ar šī Līguma 1.5.punktu. 

8.2. Šī Līguma termiņš ir identisks Pasūtītāja reklāmas kampaņas termiņam.

8.3. Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, rakstiski brīdinot otru Pusi 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms paredzamā izbeigšanas datuma.

8.4. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, kas radušās tā darbības laikā.

 

9. PAPILDU NOTEIKUMI

9.1. Ar šo Puses garantē, ka tām ir šī Līguma noslēgšanai nepieciešamās pilnvaras.

9.2. Izpildītājam ir tiesības patstāvīgi veikt izmaiņas šīs Ofertes tekstā, apstiprinot izmaiņu tekstu un ievietojot šīs izmaiņas Pakalpojuma mājaslapā ne vēlāk kā izmaiņu spēkā stāšanās dienā.

9.3. Šī Līguma pieņemšanas dienā visa līdzšinējā Pušu sarakste, dokumenti un pārrunas par jautājumiem, kas ir šī Līguma priekšmets, zaudē spēku.

 

10. IZPILDĪTĀJA REKVIZĪTI

GREEN ADVANCE LLC

Nr. 44103136817

Krišjāņa Barona iela 136 k-1, Rīga, LV-1012